Gershwin Piano Duets

‘S Wonderful (Gershwin duets II)

Summertime (Gershwin duets II)

Someone to Watch Over Me (Gershwin duets II)

Somebody From Somewhere (Gershwin duets II)

Rosalie (Gershwin duets II)

Oh, Kay! (Gershwin duets II)

Maybe (Gershwin duets II)

Love Walked In (Gershwin duets II)

Love is Here to Stay (Gershwin duets II)

Let’s Call the Whole Thing Off (Gershwin duets II)